三心

The three minds, or hearts; various groups are given:
(1) Three assured ways of reaching the Pure Land, by (a) [lang id =1028]至誠心 perfect sincerity; (b) [lang id =1028]深 profound resolve for it; (c) [lang id =1028]廻向接發願心 resolve on demitting one's merits to others.
(2) (a) [lang id =1028]根本心 The 8th or ālaya-vijñāna mind, the storehouse, or source of all seeds of good or evil; (b) [lang id =1028]依本 the 7th or mano-vijñāna mind, the mediating cause of all taint; (c) [lang id =1028]起事心 the ṣaḍāyatana-vijñāna mind, the immediate influence of the six senses.
(3) (a) [lang id =1028]入心 (b) [lang id =1028]住心 (c) [lang id =1028]出心 The mind entering into a condition, staying there, departing.
(4) A pure, a single, and an undistracted mind. There are other groups.
* * *
﹝出宗鏡錄﹞ 〔一、 根本心〕, 謂第八識心王能含藏善惡種子, 出生染淨諸法, 故名根本心。 (第八識, 即藏識也。 ) 〔二、 依本心〕, 謂第七識依根本而生, 能與第八識傳送染淨等事, 故名依本心。 (第七識, 即末那識也。 ) 〔三、 起事心〕, 謂眼耳鼻舌身意之六識, 對六塵之境, 能起分別染淨等事, 故名起事心。 (六塵者, 色塵、 聲塵、 香塵、 味塵、 觸塵、 法塵也。 )
* * *
1.觀無量壽經說: 「一者至誠心, 二者深心, 三者迴向發願心。 具三心者, 必生彼國。」 2.一、 淳心, 即信心深厚; 二、 一心, 即信心純一; 三、 相續心, 即信心相續不雜餘念。 3.由歡喜地至法雲地之十地中, 每一地都分為入住出三位, 叫做三心, 入心是初入其地的時分, 住心是住於其地的時分, 出心是將出其地以便進入於後一地的時分。

Dictionary of Buddhist terms. 2013.

Look at other dictionaries:

  • 三心 — 人的心理狀態所引起的貪、 嗔、 癡欲念。 《皇經集注》卷一〝貪、 嗔、 癡, 暗從三心〞。 注: 〝或欲得無厭, 貪求不已, 忿怨懊惱, 嗔恨不休;或迷惑泥執, 癡滯不改, 貪嗔癡暗從三心〞。 指思過去、 想未來、 念現在三種思維狀態。 丹家以此三心為一切煩惱的根源。 元玄全子《諸真內丹集要》卷中《太上內觀正訣》: 〝如生者是人心, 心者有三心, 過去、 未來、 現在者是也。 過去心生者, 名為思;未來心生者, 名為想念;現在心生者, 名為逐境。 此三心者, 晝夜不停, 勞神損氣,… …   Explanatory dictionary of Taoism

  • 三心 — ★集异门论三卷十七页云:三心者:一、漏疮喻心。 二、电光喻心。 三、金刚喻心。 漏疮喻心云何?答:如世尊说:苾刍当知;世有一类补特伽罗,禀性暴恶,言喜粗犷;少有触恼,便多愤恚;结怨很悷,语言凶勃。 如恶漏疮,才被物触,便多流出脓血不止;彼心亦尔。 少遇违缘,即便愤恚怨恨不息。 问:何故彼心名漏疮喻?答:彼心意识,暂触违缘,便速发生种种秽恶;是故名曰漏疮喻心。 电光喻心云何?答:如世尊说:苾刍当知;世有一类补特伽罗,居阿练若,或居树下,或住空闲,精勤修习多修习故;证得如是寂静心定。… …   Chinese law dictionary (法律词典)

  • 三心 — 1.謂心志不專一。 《晏子春秋‧外篇上十九》: “ 嬰 聞一心可以事百君, 三心不可以事一君。” 2.佛教謂過去心、現在心、未來心為三心。 見《金剛經》。 南朝 陳 徐陵《長干寺眾食碑》: “亦有三心未滅, 七反餘生。 應會天宮, 就齋龍海。” …   Big Chineese Encyclopedy

  • 三心兩意 — (三心兩意, 三心两意) 見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

  • 三心两意 — (三心兩意, 三心两意) 見“ ”。 …   Big Chineese Encyclopedy

  • 三心二意 — 拼音: san xin er4 yi4 解释: 形容犹豫不决、 意志不坚。 元·关汉卿·救风尘·第一折: “待妆个老实, 学三从四德, 争奈是匪妓, 都三心二意。 ”歧路灯·第十六回: “今日在圣贤炉前成了八拜之交, 有福同享, 有马同骑。 那个若有三心二意, 叫周将军监察。 ”或作“三心两意”。 [似] 心神不定、 心猿意马、 三翻四复、 意马心猿、 优柔寡断、 犹豫不决 [反] 同心同德、 立全意、 专心致志、 一心一意 …   Taiwan national language dictionary

  • 三心二意 — 拼音:san xin er4 yi4 形容猶豫不決、 意志不堅。 元·關漢卿·救風塵·第一折: “待妝個老實, 學三從四德, 爭奈是匪妓, 都三心二意。” 歧路燈·第十六回: “今日在聖賢爐前成了八拜之交, 有福同享, 有馬同騎。 那個若有三心二意, 叫周將軍監察。” 或作“三心兩意”。 [似] 心神不定、 心猿意馬、 三翻四複、 意馬心猿、 優柔寡斷、 猶豫不決 [反] 同心同德、 立全意、 專心致志、 一心一意 …   Taiwan traditional national language dictionary

  • 三心二意 — 謂意志不堅定, 猶豫不決。 元 關漢卿 《救風塵》第一摺: “爭奈是匪妓, 都三心二意。” 老舍 《女店員》第一幕: “政府招考咱們, 咱們就得幹出個名堂來, 不能三心二意。”亦作“ ”。 《醒世姻緣傳》第二七回: “我的主意已定了, 你們都別要三心兩意, 七嘴八舌的亂了我的主意。” 歐陽予倩 《忠王李秀成》第一幕: “你不要三心兩意, 早點歇息, 明天又要行軍了。” …   Big Chineese Encyclopedy

  • 三心二意 — sān xīn èr yì 【典故】 又想这样又想那样, 犹豫不定。 常指不安心, 不专一。 【出处】 元·关汉卿《救风尘》第一折: “争奈是匪妓, 都三心二意。” 可是眼下大敌当前, 后有追兵, 你可千万不要~, 迟疑不决, 误了大事。 (姚雪垠《李自成》第一卷第四章) …   Chinese idioms dictionary

  • 三身──转三心得三身 → 三身──轉三心得三身 — ﹝出宗鏡錄﹞ 〔一、 轉根本心得法身〕, 根本心者, 即第八識, 謂善惡諸法, 依此出生, 故名根本心。 此識轉時, 一切煩惱斷滅已盡, 即得法身。 〔二、 轉依本心得報身〕, 依本心者, 即第七識。 謂依於根本而生, 故名依本心。 此識轉時, 一切智慧無不具足, 即得報身。 〔三、 轉起事心得化身〕, 起事心者, 即第六識。 謂對六塵之境, 能起分別等事, 故名起事心。 此識轉時, 則能憐愍一切眾生, 隨類設化, 即得化身。 (六塵者, 色塵、 聲塵、 香塵、 味塵、 觸塵、 法塵也。 …   Dictionary of Buddhist terms

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.